Montenegro Bonus potpisao Memorandum o razumijevanju Partnerstva za razvoj mreže prirodnog gasa istočne Europe (NGP)

U Zagrebu je 16.05.2017. potpisan Memorandum o razumijevanju Partnerstvo za razvoj mreže prirodnog gasa istočne Europe (NGP). Partnerstvo su utemeljili Agencija Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID), Energetsko udruženje Sjedinjenih Država (USEA) i operatori transportnih sistema gasa (TSO) istočne Evrope, kako bi se izgradio održivi institucionalni kapacitet za razvoj i korištenje prvih zajedničkih regionalnih modela planiranja transporta prirodnog gasa. Očekuje se da će se modeli koristiti za regionalnu analizu interne gasne infrastrukture, interkonekcija i regionalnih skladišnih kapaciteta potrebnih za ubrzanje procesa gasifikacije u istočnoj Europi kroz razvoj modela simulacije matematičkog predviđanja internih mreža prirodnog gasa, podršku regionalnom usklađivanju metodologija planiranja transporta prirodnog gasa, analizu potencijalnih gasnih investicija, te širenje tržišta prirodnog gasa i osiguranje sigurnosti i pouzdanosti energetskih sistema potpisnica Memoranduma. Sve navedeno trebalo bi rezultirati ubrzanim razvojem infrastrukture za prirodni gas u istočnoj Evropi.

Memorandum su potpisali predstavnici Plinacra (Hrvatska), AlbGasa (Albanija), BH-Gasa (BiH), Bulgartransgaza (Bugarska), GA-MA AD (Makedonija), Montenegro Bonusa (Crna Gora) i Ministarstva ekonomije Kosova i Energetskog udruženja Sjedinjenih država (United States Energy Association-USEA), dok su u ulozi posmatrača bili Transgaz (Rumunija) i Srbijagasa (Srbija).

Partnerstvo je modelirano na iskustvu vrlo uspješne USAID-ove radne grupe za planiranje sistema prenosa električne energije u jugoistočnoj Evropi (SECI), koja je aktivna u regiji od 2001. godine, pružajući tehničku i analitičku podršku regionalnim operatorima sistema prenosa električne energije.

Nakon potpisivanja je uslijedila trodnevna obuka u korišćenju softvera za simulaciju gasnih mreža, koji će biti zajednička platforma za radnu grupu. Simone softver je nabavljen od ugledne češke kompanije i dat na korišćenje svim potpisnicima Memoranduma.

PrintEmail

Powered by Monolit.me