This text is replaced by the Flash movie.
 

VLADA REPUBLIKE CRNE GORE STANDARDNI FORMULAR
Direkcija za nabavke Republike Čl. 35. Zakona o javnim nabavkama


OBRAZAC POZIVA ZA JAVNO NADMETANJE

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br. 46/06) Montenegro Bonus d.o.o. oglašava,


POZIV
br. 01-634 od 04.08.2010
na
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor  najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga
-Vršenje špediterskih usluga za potrebe Montenegro Bonusa-

1.Podaci o naručiocu

Naručilac:

Montenegro Bonus doo Cetinje

Kontakt-osoba:
Čavor Igor

Adresa:
Donje Polje bb

Poštanski broj:
81250

Grad:
Cetinje

Identifikacioni broj:
02384337

Telefon:
+ 382 41 230 260

Faks:
+382 41 230 261

Elektronska pošta(e-mail):
igor.cavor@montenegrobonus.me

Internet stranica(web):
www.montenegrobonus.me

2. Predmet javne nabavke

Izbor napovoljnijeg ponuđača za uslugu prevoza svih vrsta naftnih derivata (mazut, lož ulje, dizel gorivo, eko dizel, MB 98 i BMB 95) i TNG.

- PARTIJA I

 • Prevoz mazuta i bitumena i dr.

- PARTIJA II

 • Prevoz bijelih derivata (lož ulje, dizel gorivo, eko dizel, MB 98 i BMB 95) na teritoriji RCG sa petrolejskih instalacija u Baru po segmentima.

- PARTIJA III

 • Prevoz bijelih derivata (lož ulje, dizel gorivo, eko dizel, MB 98 i BMB 95) na teritoriji RCG sa petrolejskih instalacija u Lipcima po segmentima.

 

- PARTIJA IV

 • Prevoz bijelih derivata (lož ulje, dizel gorivo, eko dizel, MB 98 i BMB 95) na teritoriji RCG sa petrolejskih instalacija u Bijelom Polju po segmentima.

- PARTIJA V

  • Prevoz TNG

Ponuđač može dostaviti ponudu za jedan ili više segmenata koji će se bodovati po svakom segmentu zasebno.

3.Označiti da li se predmet javne nabavke nabavlja kao :


x

Partije-segmenti

4.Procijenjena vrijednost javne nabavke:
Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 160.000 €
Partija I cca 60.000 €
Partija II cca 60.000 €
Partija III cca 10.000 €
Partija IV cca 10.000 €
Partija V cca 20.000 €

5. Podaci o zaključivanju okvirnog sporazuma
Javna nabavka predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma


X

ne

6. Dozvoljena je mogućnost dostavljanja alternativnih ponuda


X

Ne

7. Uslovi i podobnost ponuđača
- Ponuda treda da sadrži:

 • Tačan naziv i adresu ponuđača,
 • Reference ponuđača,
 • cijenu : za PARTIJU I,V izražene u €/kg ili €/T (sa uračunatim PDV-om), za PARTIJU II, III i IV izražena u po turi do mjesta odredišta (sa uračunatim PDV-om),
 • Uslovi i način plaćanja,
 • Garanciju ponude u iznosu od 2 % vrijednosti ponude kao garanciju ostajanja u obavezi prema svojoj ponudi 60 dana, računajući od posljednjeg dana roka utvrđenog za prijem ponuda;
 • Izjavu ponuđača o prihvatanju uslova iz Poziva za javno nadmetanje i tenderske dokumentacije
 • Izjavu o nezavisnosti, propisno ovjerenu i potpisanu

Obavezni uslovi za učešće u postupku javnog nadmetanja
Svaki ponuđač, u postupku nadmetanja, mora dokazati da:

 • nije osuđivan za krivična djela predviđena ovim zakonom, niti mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti koja je predmet javne nabavke;
 • posjeduje poslovno-profesionalnu sposobnost;
 • uredno izvršava dospjele obaveze nastale po osnovu poreza i doprinosa;
 • posjeduje ekonomsko-finansijsku sposobnost (član 48 Zakona o javnim nabavkama) i
 • posjeduje stručno-tehničku i kadrovsku osposobljenost (član 49 Zakona o javnim nabavkama);

Dokazi o ispunjenosti uslova, podnose se u obliku i u formi predviđenom čl. 51 Zakona o javnim nabavkama i to:

 • Dokaz da ponuđač nije pravosnažno osuđen za krivično dijelo iz člana 46 ovoga zakona i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane da se bavi određenom privrednom djelatnošću - izvod iz kaznene evidencije ili odgovarajuća potvrda nadležnog organa, odnosno:
  • dokaz da ponuđač (odgovorno lice u pravnom licu – fizičko lice) nije pravosnažno osuđen za krivično djelo iz člana 46 Zakona – Uvjerenje (potvrda) organa uprave nadležnog za poslove policije (Uprava policije) i Uvjerenje (potvrda) nadležnog Osnovnog suda da se ponuđač ne nalazi u kaznenoj evidenciji toga suda,
  • dokaz da ponuđač (odgovorno lice u pravnom licu – fizičko lice) nije pravosnažno osuđen za krivično djelo iz člana 46 Zakona – uvjerenja (potvrde) Područnog organa za prekršaje da nije prekršajno kažnjavan niti mu je izrečena neka od zaštitinih mjera po Zakonu o prekršajima, (izdaje se za period od stupanja na snagu Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela – »Sl. list RCG«,br. 2/07, - 19.januara 2007.godine) i
  • dokaz da ponuđač (posebno za pravno lice i posebno za odgovorno lice u pravnom licu) nije osuđivan za privredni prestup niti mu je izrečena zaštitna mjera zabrane da se bavi određenom privrednom djelatnošću – Uvjerenje (potvrda) nadležnog Privrednog suda (izdaje se za period do stupanja na snagu Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela – »Sl. list RCG«,br. 2/07, - 19.januara 2007.godine) i
  • dokaz da ponuđač (pravno lice) nije pravosnažno osuđen za krivično djelo iz člana 46 ovog Zakona niti mu je izrečena zaštitna mjera zabrane da se bavi određenom privrednom djelatnošću – Uvjerenje (potvrda) nadležnog privrednog suda (izdaje se za period od stupanja na snagu Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela – 19.januara 2007.godine)
 • Izvod iz sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra države u kojoj ponuđač ima sjedište ili važeća dozvola, odnosno licenca nadležnog organa za profesionalno obavljanje djelatnosti, (Licenca regulatorne agencije za komercijalni transport)
 • Dokaz od organa uprave nadležnog za poslove poreza i organizacija penzijskog i zdravstvenog osiguranja da je izvršena obaveza plaćanja poreza i doprinosa (Dokaz da je izvršena obaveza plaćanja poreza, Dokaz da je izvršena obaveza plaćanja penzijskog osiguranja, Dokaz da je izvršena obaveza plaćanja doprinosa zdravstvenog osiguranja)
 • Izvještaj o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja odnosno izvještaj ovlašćenog revizora, u slučajevima gdje je to zakonom kojim se uređuju pitanja računovodstva i revizije propisano, najviše za poslednje tri godine, odnosno ako je privredno društvo registrovano kasnije za period od registracije,
 • Dokaz da pravno lice nije pod stečajem ili u postupku likvidacije - potvrda Privrednog suda, odnosno nadležnog organa države sjedišta,
 • Dokaz da plaćanja prema ponuđaču nijesu obustavljena – odgovarajući bankarski izvodi, potvrda ili izjava o finansijskoj podobnosti banke čiji je komitent pravno lice.
 • Izjava ponuđača o tehničkoj opremljenosti: opremi, uređajima, sredstvima, kadrovima, kapacitetima, načinu osiguranja kvaliteta.

Svi dokazi se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji, s tim što ne mogu biti stariji od 6 (šest) mjeseci od dana objavljivanja poziva za javno nadmetanje.
Za ponuđače koji imaju sjedište u drugoj državi, dokumentacija za dokazivanje podobnosti – uslova (gore navedenih od tačke 1 do 6) mora biti ovjerena od strane nadležnog organa države u kojoj ponuđač ima sjedište ili, u slučaju da se takvi dokazi ne izdaju, zamjenjuju se izjavom ponuđača pod krivičnom i materijalnom odgovornošću datom pred nadležnim sudskim organom.
Ponuđač obezbjeđuje da njegovi podugovarači (odnosno proizvođači), ako vrijednost podugovora prelazi 10% ponude, takođe ispunjavaju uslove predviđene za ponuđača i dostave tražene, obavezne i fakultativne dokaze.
Ukoliko ponuđač ne dostavi neki od dokaza o podobnosti predviđenih pozivom za javno nadmetanje i tenderskom dokumentacijom (i za podugovarača u slučaju iz prethodnog stava ovog Poziva), njegova ponuda biće odbačena kao nepotpuna!!!
8. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:


1)

najniža ponuđena cijena

X

9.Vrijeme i mjesto uvida u tendersku dokumentaciju (otkupa)


Tendersku dokumentaciju, zainteresovani ponuđači ili njihovi ovlašćeni predstavnici, mogu preuzeti prilikom podnošenja pismenog zahtjeva Montenegro Bonus-u, ulica Donje Polje bb, Cetinje, arhiva Društva, svakog radnog dana od 09 – 17h, i to počev od 04.08.2010. Za podizanje tenderske dokumentacije potrebno je izvršiti uplatu u iznosu od 200 €, na žiro račun, Montenegro Bonus-a Cetinje , br. 510 – 330 – 20, otvoren kod Crnogorske komercijalne banke (napomena: za tendersku dokumentaciju).

10. Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda


Ponuđači dostavljaju ponude (original i jednu kopiju) na zvaničnom jeziku Republike Crne Gore, svakog radnog dana zaključno sa 03.09.2010. god. do 12:00 sati, neposrednom predajom na arhivi Montenegro Bonus-a. Ponude dostavljati u zapečaćenom kovertu s naznakom:
"Ne otvaraj prije zvanične sjednice javnog otvaranja ponuda"
Ponude (original i jednu kopiju) dostavljene poslije navedenog roka, kao i one koje nijesu zapečaćene ili su nepotpune neće se razmatrati.

11. Vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda


Javno otvaranje, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači, će biti održano, odmah nakon isteka krajnjeg roka za prijem ponuda u prostorijama Montenegro Bonus-a Cetinje, dana 03.09.2010.god. u 12:15 sati.

13. Rok za donošenje odluke o dodjeli ugovora


Odluka o ishodu nadmetanja, odnosno dodjeli ugovora o javnoj nabavci, će biti donijeta najkasnije u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda.

14. Kontakt osoba


Radovan Brnović i Igor Čavor
Kontakt telefoni: 041 230 260; Fax: 041 230 261
E-mail: radovan.brnovic@montenegrobonus.me ili igor.cavor@montenegrobonus.me

15. Montenegro Bonus zadržava pravo da prihvati ili odbije bilo koju ponudu i da poništi tenderski proces (i to posebno po segmentima) i da odbije sve ponude u bilo koje vrijeme zaključivanja ugovora bez odgovornosti prema ponuđačima i obaveze da im obrazlaže takvu svoju odluku.
16. Dodatne informacije
Prvorangirani ponuđač će biti dužan da, u skladu sa odredbama člana 44 Zakona, dostavi garanciju za dobro izvršenje posla u iznosu od 5% vrijednosti ugovora koji se potpisuje.
Naručilac će prilikom sklapanja Ugovora, prvorangiranom ponuđaču izdati odgovarajuću ispravu kojom se obezbjeđuje uredno plaćanje dospjelih obaveza iz javne nabavke

 

Mapa strane
Javna nabavka - putničko vozilo
Poziv - Tender usluge prevoza
Poziv - Tender OBOD
Oglas za izdavanje
Poziv - Tender špedicija
Poziv - Tender za prevoz
Oglas - Izdavanje u zakup
Tender - Špediterske usluge
Javna nabavka - usluge prevoza
Tender - Usluge prevoza mazuta
Tender - Vraćanje špediterskih usluga
Tender - Usluge prevoza naftnih derivata
Tender - Poziv za auto
Javna nabavka - Automobil
Odluka o poništenju javnog nadmetanja
Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača
Odluka o poništenju za radove
Odluka o izboru - za prevoz
Poziv za tender - prevoz
Ponude - osnivanje joint venture co.
Javna nabavka - naftni derivati
Javna nabavka - putničko vozilo
Javna nabavka - izvodjenje građ. radova
Javna nabavka - usluga prevoza
 
   
Copyright © Montenegrobonus, 2001 - 2011 Powered by Monolit.me